Siziň  saçlaryňyz   inçe  hem  seýrek?

DermMatch  siziň  saçlaryňyz  gür  hem  galyň!

DermMatch (Дерматч)- bu  kosmtik  serişde  inçe  saçlaryň, olaryň seýrek  düşen  ýerlerinde ( kel, sakar, açylan,  çapyk  we ş.m. ) gür  hem  galyň  etmek  üçin  niýetlenen. Amerikada  bu  serişde  hair loss concealer (sakaryň  gizleýjisi) atlandyrylýar, Orsýetde – (saçlaryň  galyňdyrjysy)  diýilýär (загуститель волос).

DermMatch  saçlaryň  galyňdyrjysy  ulanyş  usuly  barada, video seredip  alyň!

şu gün  DermMatch  Orsýetde  almak  mümkin! Bu  önüm  bilen   erkekler  hem  aýallar  ulanyp biler. ABş-da  örän  abraýly  guramalar   DermMatch  maslahat  berýärler: American  sakarlar   assosiasiýasy,   (American Hair Loss Association)  we saçlaryň  dikeltmegi  boýunça  Halkara  Hirurglar  birleşigi (International Alliance of Hair Restoration Surgeons). Bu  guramalaryň  tarapyndan  gaty  kyn    ýokary  baha  we  tassyklama    almak.

DermMatch  nähili  işleýär ? 

Islendik  kellesiniň  sakar  hem  seýreklenen    ýerlerinde  gür  hem  galyň   saçlaryň  effectine  2  factor  boýunça  hasaba       ýetirilýär; 1)  saçlaryň  tonuna  kelläniň  hamyny  sähel  reňkini   tutuk edilýär, 2)  önümiň  substansiýasy   saçlaryň    köklerini   özüni  büreýär, olary  galyňlap.  Birnäçe  minudyň  içinde   effectiň   netijesi  ýetilýär.

DermMatch наносим и расчёсываем

DermMatch  nähili   gowulyklary  bar?

 • DermMatch- bu  örän  sada  hem  effectiv   cosmetic  çözmesi;
 • Kellesiniň   hamyna  hem  saçlaryna   çygly   applicator( sponz)  bilen  ýetirilýär;
 • Suwdan  gorkanok (deňizde düşseň  bolýar, basseýnede hem başga  howdanda);
 • Derden  gorkanok  (fitness hem bodibilding bilen meşgullansaň  bolýar);
 • Gardan, ýagyşdan hem günden  gorkanok;
 • Daranmakdan  gorkanok (saçy rejeläp goýmak üçin  fen  hem  greben  ulanmak  bolar )
 • DermMatch  erkekler , aýallar  hem-de  çagalar  üçin  bütinleý   howpsuzdyr. Onuň düzüminde  çygjarmak  komponentler  bar,  kelläniň   hamasyna  peýdaly;
 • Ýeňillik  bilen   ähli   şampunlar  bilen  ýuwulýar;
 • Bir  diski  6-8  aýa  ýetýär!

Goşmaça  alynýan  effecti?

Umumy  saglyk, kelläň  hamy  hem-de  saçlar  üçin  goşmaça  alynýan  effectler  ýok! Ýone  birnäçe  görkezmeler   bar:

 1. Saçlary  göçeriňden  soň  DermMatch  10  gün  geçinden  soň  ulanmak  görkezilýär.
 2.  DermMatch  saçlaryň   bejermegiň    prosessinde  losýon  hem  syvorotkaň  daşky  ulanyş  usulyndan  bir  sagat  geçenden  soň  ulanmak  bolýär.

DermMatch-yň  baglaşmasy:

Bu  iň  ekonom  saçlaryň  gallyňdyrjysynyň  arasynda ,haçanda  döredilen  bolsa! Bu  öz  kategoriyasynda  iň  govy  serişde. Ideal  gatnaşyk: baha-hil.   Edil  şu  wagt  zakaz  ediň !

Zakazy  nähili  etmeli?

Siz  zakazy  şu  saýtda  www.dermmatch.su  edip    bilersiňiz.  Siziň  zakazyňyz  14-28  günüň    içinde  poçdadan    getirirler  (bu  gümrükhana  gullugynyň  işiniň  tizliginden  bagly  bolar). Zakaz   tölegini  edil  şol  saytda  bank  kartasy  bilen  edip  bilersiňiz. Ýa-da  başga  töleg  usuly  saýlap   biliner. Şeýle  hem  “Zolotaya  korona”, “Yunistrim”, «Western Union» we  başga  geçirme  kabul  edilşik  mümkinçiligi  bar.

Zakazy  resmileşdirmek   barada, gysga   instruksiýasyny  görüp  alyň.

Купить